Ochrana osobných údajov

Podmienky používania web stránky

1. Všeobecné podmienky
Prevádzkovateľom webového sídla https://kukuza.sk a osobných údajov je právnická osoba:
KUKUZA s.r.o.
Zuzany Chalupovej 8, 851 07 Bratislava
IČO: 52 089 151
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava V., Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 133043/B
Kontaktné údaje: info@kukuza.sk,
(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

Webovým sídlom https://kukuza.sk sa rozumejú aj podstránky a iné stránky sociálnych sietí (ďalej len „stránka“). Služby na stránke nie sú adresované osobám mladším ako 16 rokov. Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

Tieto podmienky informujú užívateľov:
– o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

2. Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a informuje dotknuté osoby o ich právach.

Zásady spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami
– zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
– obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne  účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov
– minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
– správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú)
– minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
– integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
– zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Základné práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.
Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú mailom na info@kukuza.sk. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

3. Zásady spracúvania súborov cookies
Používanie cookies
Používaním stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a reklamu a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránky.

Aké cookies používame
Používame dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Zmena nastavení cookies
Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies lebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookies, prezeranie súborov cookies, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookies atď.

Partneri nášho webu
Pri používaní nášho webu môžu naši niektorí partneri z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Ale len v prípade, ak ste im už udelili súhlas vo vašom prehliadači.